AvalehtEelmineSisukordPrindi

53.2. Aadressitoimingute korraldus

Illustratsioon

Illustratsioon

 • Aadressiandmete korrastamine on järjepidev töö.
 • Lähiaadresside muutmise või uute määramise algatab kas omavalitsus või maaüksuse omanik (detailplaneeringu piirkonnad, aiandusühistud).
 • Omavalitsus korraldab aadressiandmete korrastamist (muutmist) piirkondade kaupa.
  • Näide 1. Tänavalõigule määrati uus kohanimi. Tänava ääres asub 6 maaüksust. Eelnevalt teavitati omanikke lähiaadressi muutmise vajadusest: kutsuti linnavalitsusse ja selgitati, millised toimingud viib läbi omavalitsus ja mis jääb omaniku kanda.
  • Näide 2. Endises aiandusühistus Koit asub 167 maaüksust. Uute lähiaadresside määramist vajasid 146 maaüksust. Eelnevalt tuli määrata kohanimed endise aiandusühistu teedele (määrati Kirsi tänav, Mureli tänav, Ploomi tänav, Pirni tänav). Pärast kohanime määramist muudeti ADS-i nõuete kohaselt lähiaadressid.
 • Linnavalitsus võtab vastu õigusakti lähiaadresside määramise (muutmise) kohta ja toimib edasi alltoodud korra kohaselt.
 1. Korralduse (või väljavõtte) tõestatud ärakiri koos kaaskirjaga saadetakse maaüksuse omanikule.
  • Märkus. Kaaskirjas märgitakse ära, millised toimingud seoses lähiaadressi muutmisega teeb linnavalitsus ja millised jäävad omaniku kanda (numbrisildi paigaldamise tähtaeg määratakse korraldusega).
 2. Korralduse ärakiri esitatakse ehitisregistri pidajale ja rahvastikuregistri pidajale.
 3. Pärnu katastribüroole esitatakse avaldus katastriüksuse aadressi muutmiseks.
 4. Kui katastriüksuse aadressi muudatus on maakatastris registreeritud, väljastab katastribüroo teatise ja uue õiendi muudetud andmetega ning omavalitsus edastab katastriõiendi maaüksuse omanikule posti teel koos selgitava kaaskirjaga.
 5. Pärast maakatastris registreeritud aadressimuudatust esitab omavalitsus andmed:
  1. ehitisregistri pidajale, kes muudab andmed ehitisregistris;
  2. rahvastikuregistri pidajale, kes teeb järgmised toimingud:
   1. uue kohanime lisandumisel tänavanimede registrisse (kus asuvad rahvastatud hooned ning kui on vajalik elanike ümberregistreerimine) palub registripidaja keskregistril (Andmevaral) lisada uued kohanimed (tänavanimed) registribaasi;
   2. omavalitsuse algatusel registreerib registripidaja kodaniku uuele aadressile. Olemas on vastav vorm lisa 2 – teade elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse kohaliku omavalitsusüksuse algatusel.
    • Näide. Maakatastris registreeritud maaüksuste Suve tn 2, Suve tn 4, Suve tn 6, Suve tn 1, Suve tn 3 ja Suve tn 5 aadressid vajasid korrastamist. Tänavalõigule määrati uus kohanimi Kevade tänav (kohanime määramine toimus kooskõlas kohanimeseadusega) ning uued lähiaadressid Kevade tn 2, Kevade tn 4, Kevade tn 6, Kevade tn 8, Kevade tn 10 ja Kevade tn 12 (vastavalt ADS-i määrusele). Omavalitsuse algatusel palus rahvastikuregistri pidaja lisada baasi uue kohanime (Kevade tänav) ja registreeris elanikud uutele aadressidele. Maaüksuste omanikke oli eelnevalt teavitatud omavalitsuse toimingutest;
  3. Geomaatikule, kes korrastab Sindi linna kaartide baasid.
  4. Andmed aadressiandmete muutmise kohta esitatakse omavalitsuse spetsialistile, kes koostab maamaksu andmebaasi.
  5. Omavalitsus esitab õigusaktid aadressi muutmise kohta Sindi postkontorile, Eesti Energia AS-i teenindusele, Sindi Tervisekeskusele.
   • Märkus. Vajaduse korral peab kodanik ise teavitama aadressimuudatusest sideoperaatorit ja panka.
SisukordPrindi