AvalehtEelmineSisukordPrindi

51. Hoonete adresseerimine

Hoone koha-aadressi määramisel tuleb omavalitsustel eelkõige lähtuda hoone leitavuse seisukohast, näiteks milliselt liikluspinnalt (tänavalt) pääseb hoonele ligi. Samuti tuleb silmas pidada maaüksuse aadressi, millel hoone paikneb.

Alates ruumiandmete seaduse jõustumisest 2012. aasta 1. jaanuaril on omavalitsuse ülesandeks ka hoonete ja hooneosade koha-aadresside määramine ning ruumikujude seostamine aadressidega ADS-i infosüsteemis.

Alates 2012. aastast on Maa-amet hoonete ruumikujude kvaliteedi tagamiseks teinud mitmeid automaatseid ja poolautomaatseid andmetöötlusi ning suhelnud aktiivselt omavalitsustega. Koostöös oleme hulgaliselt andmeid korrastanud ning need tööd jätkuvad. Omavalitsused on suure hulga hoonete ruumikujusid korrastanud ka käsitsi ja 2016. aasta lõpuks oleme andmekvaliteedi osas suure sammu edasi astunud.

Selleks, et hoone koha-aadress vastaks leitavuse printsiibile, peab olema tagatud tema ruumilise asukoha ja kuju õigsus kaardil.

Hoone adresseerimise põhireeglid on järgmised.

 • Hoone aadress koosneb samadest komponentidest, mis maaüksuse aadress, millele lisatakse vajadusel hoonete eristamiseks erilisand. Seega hoone aadress ja maaüksuse aadress peavad olema omavahel vastavuses.
  Näiteks: maaüksuse koha-aadress on Rapla maakond, Rapla vald, Rapla linn, Roheline tn 3 ja kui sellel maaüksusel asub ainult üks unikaalaadressi nõudev hoone (nt elamu), siis peab ka selle hoone aadress olema sama: Rapla maakond, Rapla vald, Rapla linn, Roheline tn 3.
 • Hoone koha-aadressis ei esitata korterinumbreid ega teisi hooneosade lähiaadressi erilisandeid. Näiteks hoone lähiaadressiks ei või olla Kuuse tn 4-5. Selline sidekriips viitab korteri numbrile.
 • Kui hoonele määratakse lähiaadressid mitme liikluspinna järgi, siis peavad kõik hoone lähiaadressid sisalduma ka maaüksuse koha-aadressis.

Näiteks: kaks hoonet lähiaadressidega Roheline tn 1 ja Pikk tn 3 asuvad ühisel maaüksusel, mis paikneb Pika tänava ja Rohelise tänava nurgal. Maaüksuse lähiaadress peab sisaldama mõlemaid sellel asuvate hoonete lähiaadresse: Roheline tn 1 // Pikk tn 3.

Illustratsioon

 • Liikluspinnajärgsete aadresside korral tuleb hoone adresseerida selle liikluspinna järgi, millelt on talle ligipääs.
 • Unikaalaadressi nõudva hoone korral peavad maaüksuse ja hoone aadress olema võrdsed ning hoone aadressile erilisandeid ei lisata. Kui maaüksusel asuvad ainult hooned, mis unikaalaadressi ei nõua (näiteks kuurid) või kui maaüksusel asub ainult üks unikaalaadressi nõudev hoone (üks elamu ja kaks kuuri), siis moodustub kõikide sellel maaüksusel asuvate hoonete koha-aadress ainult maaüksuse koha-aadressi struktuurielementidest ja nendele ei lisata erilisandeid.

Hoonete adresseerimisel tuleb teha vahet, kas maaüksusel paikneb ainult üks unikaalaadressi nõudev (elukondlik) hoone või mitu hoonet. Veel võib olla tegu hoonetega, mis paiknevad mitmel maaüksusel. Vastavalt hoonete paiknemisele maaüksusel võib välja tuua järgmised juhud:

 1. üks hoone maaüksusel;
 2. mitu hoonet maaüksusel;
 3. liithoone (sh komplekshoone) ühel maaüksusel;
 4. liithoone (sh komplekshoone) eraldi maaüksustel.

Järgnevates peatükkides selgitame, kuidas hooneid erinevate paiknemisviiside puhul adresseerida.

SisukordPrindi