AvalehtEelmineSisukordPrindi

49. Gaasirajatisi teenindavad maaüksused

Suuremad gaasirajatised on maapealsed toruühendused koos erinevate lisarajatistega (näiteks kraanid jmt). Sellistele rajatistele on sageli moodustatud teenindamiseks eraldi maaüksused, mis kuuluvad AS-i Eesti Gaas valdusesse. Väiksemad toruühendused on enamasti maa-alused ja nendele eraldi maaüksusi ei moodustata.

Gaasirajatisi teenindavate maaüksuste lähiaadresside määramise põhimõtted

 • Soovitame määrata nimetuumaks objekti läheduses oleva koha nime (näiteks talu, mäe või tee nimi, keelatud ei ole ka haldus- või asustusüksuse nime kasutamine, kuid võimaluse korral soovitame seda varianti vältida), millele lisatakse liigisõnana gaasirajatise objekti nimi (nt Kaasiku talu kõrval asuva harukraanisõlme puhul sobib seda teenindava katastriüksuse nimeks Kaasiku harukraanisõlm). Sobivate liigisõnade loend on toodud allpool.
 • Nimetuum peab olema omastavas käändes ning objekti liiki märkiv sõna (liigisõna) kirjutatakse väikese tähega ja üldjuhul nimetavas käändes, nt Saadjärve gaasijaotusjaam, Padaoru katoodkaitsejaam.
 • Katastriüksuse nimeks võib määrata ka ainult gaasirajatise objekti märkiva liigisõna või üldnime, nt Gaasi. Kui katastriüksuse nimeks on ainult liigisõna, siis peab see olema omastavas käändes, nt Gaasireguleerpunkti, Gaasitorustiku, Vastuvõtusõlme, Katoodkaitsejaama.
 • Keelatud on määrata pikki kirjeldavaid nimesid, mis sisaldavad kirjavahemärke, sümboleid, sidesõnu, lühendeid, üksikuid suurtähti (näiteks sulud, kaldkriipsud, ja, nr, PK). Keelatud on sellised nimed nagu Kraanisõlm ja Järvakandi harukraan või Ü/k torustiku lõik nr 5 PK.
 • Katastriüksuse nimi ei või sisaldada parasiitsõnu (näiteks kinnistu, krunt, maatükk, maaüksus, maa jmt).
 • Samanimeliste objektide eristamiseks võib katastriüksuse nimes määrata numberlisandi, mis järgneb liigisõnale, nt Sausti katoodkaitsejaam 1, Sausti katoodkaitsejaam 2.
 • Numberlisandina tohib kasutada ainult araabia numbreid, Rooma numbrid on keelatud.
 • Numberlisandit ei või määrata nimetuuma ja liigisõna vahele.
 • Kui maaüksuse nimes on number, siis ei lisata sinna enam tähti (näiteks ei või lähiaadressiks määrata Sauga gaasitorustik 12a). Kui maaüksus jagatakse, siis lisatakse eristamiseks nimele järgmine vaba number ilma tähtlisandita.
 • Gaasitorustiku erinevate lõikude eristamiseks võib lisada ka sõna lõik, nt Vandjala gaasitorustiku lõik 7. Sel juhul peab nime koos liigisõnaga kirjutama omastavas käändes. Samas võib kasutada ka G-tähte ja numbrit (nt Vandjala gaasitorustik G2), sel juhul on liigisõna nimetavas käändes. Üksikut tähte ilma numbrita kasutada ei või.
 • Jõgesid (ja teisi veekogusid) ületavate torusillete korral, kui veekogu liigisõna kirjutatakse nimetuumast lahku, ei ole seda vaja katastriüksuse nimes välja tuua ja piisab liigisõnast torusille. Seega Selja jõe torusille asemel Selja torusille ja Toila peakraavi torusille asemel Toila torusille.
 • Kui veekogu liigisõna kirjutatakse nimetuumaga kokku, siis seda ära ei jäeta, nt Pühajõe torusille. Vajaduse korral võib lisada ka eristava numbri: Pedja torusille 1, Pedja torusille 2.
 • Gaasiseadmete juurde viivate juurdepääsuteede teenindamiseks vajalike katastriüksuste nimede määramisel tuleb lähtuda teid teenindavate maade adresseerimise üldpõhimõtetest. Sisuliselt on tegu juurdepääsuteedega. Seega tuleb lähtuda tee nimest, millelt juurdepääsutee algab, ning lisada erilisandina suurtäht J ja number. Näiteks Veriora gaasijaotusjaama juurde viiva Pahtpää – Sulengo teelt alguse saava juurdepääsutee teenindamiseks vajaliku katastriüksuse nimeks soovitame Pahtpää – Sulengo tee J1.
 • Kui maaüksus asub mitmes asustusüksuses, siis määratakse neist koha-aadressis ainult üks. Koha-aadressi määratavaks asustusüksuseks valitakse kas maaüksusel asuva ehitise (või muu aadressiobjekti) asukohajärgne asustusüksus või asustusüksus, kus asub kõige suurem osa selle territooriumist või kustkaudu sellele ligi pääseb (ligipääsutee järgi).
 • Üldlevinud liigisõnad gaasiseadmeid teenindavatele katastriüksustele on järgmised:

gaasijaotusjaam, gaasikraanisõlm, gaasimõõtejaam, gaasireguleerkapp, gaasireguleerpunkt, gaasisulgeseade, gaasitorustik, harukraanisõlm, katoodkaitsejaam, kondensaadikoguja, läbipuhumissõlm, sidevõimenduspunkt, torusille, vastuvõtusõlm.

 • Kui on vaja kasutada teistsuguseid liigisõnu, siis tuleb need eelnevalt AS-iga Eesti Gaas kooskõlastada.

Näiteid gaasiseadmeid teenindavate katastriüksuste nimedest
Saadjärve gaasijaotusjaam
Sõpruse gaasikraanisõlm
Gaasimõõtejaama
Gaasireguleerpunkti
Varbe gaasireguleerpunkt
Padaoru gaasitorustiku lõik 5
Ääremaa katoodkaitsejaam 1
Läbipuhumissõlme
Kolga sidevõimenduspunkt
Perjatsi torusille (ületab Perjatsi oja)
Toila torusille (ületab Toila peakraavi)
Purtse torusille 2 (ületab Purtse jõe)
Lihulõpe vastuvõtusõlm

AS-i Eesti Gaas ja Maa-ameti koostöös on valminud juhendmaterjal, milles käsitletakse katastriüksuste lähiaadresside (sh nimede) määramise põhimõtteid AS-i Eesti Gaas valduses olevatele katastriüksustele. Juhend on kättesaadav Maa-ameti kodulehel: http://geoportaal.maaamet.ee/docs/aadress/KY_EGAAS.pdf. Käsiraamatus oleme mõningaid põhimõtteid uuendanud.

SisukordPrindi