AvalehtEelmineSisukordPrindi

43. Riigile kuuluvad metsamaad

Riigile kuuluvate metsamaade haldaja on enamasti Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). Kuna RMK-le kuuluvaid maaüksusi on üsna paljudes omavalitsustes, siis anname haldusmenetluse lihtsustamiseks üldised soovitused nendele aadresside määramiseks. Toodud põhimõtted on Maa-ameti ja RMK vahel kooskõlastatud.

 1. Maaüksuse nime tuum peab olema omastavas käändes (näiteks: Külastuskeskuse, Valgjärve).

 2. Objekti liiki märkiv sõna (liigisõna) kirjutatakse väikese tähega ja üldjuhul nimetavas käändes (näiteks: Muike paisjärv, Loksa metskond 10).

 3. Keelatud on määrata jutustavaid nimesid ja selliseid, mis sisaldavad sidesõnu (ja, ning vmt) nagu näiteks Turismi- ja Külastuskeskus.

  Soovitav on nimi määrata üheosalisena: Külastuskeskuse või Turismikeskuse. Samuti võib lisada nimetuuma: Sõrve külastuskeskus – sel juhul on külastuskeskus liigisõna rollis ja kirjutatakse väikese tähega.

 4. Kui nimetuum on liigisõnaga kokku kirjutatud, siis võib nimi olla nimetavas käändes (näiteks: Rajamets). Kui aga liigisõna ise ongi nimetuumaks, siis peab ta olema omastavas käändes (näiteks: Metsa; Keskuse; Kontori).

 5. Maatulundusmaa sihtotstarbega hoonestamata maaüksuste puhul kasutatakse üldjuhul metskonna nime ja metskonna raames ühtset numeratsiooni sõltumata haldus- ja asustusjaotusest. (Näiteks: Harju maakond, Loksa linn, Loksa metskond 40 - see tähendab, et Loksa metskond 40 ei või olla määratud maaüksuse nimeks ühelegi teisele maaüksusele Eestis).

 6. Kui maaüksuse nimes esineb number, siis ei lisata numbri järgi omakorda tähti (näiteks ei või lähiaadressiks määrata: Valga metskond 12a; Valga metskond 12b). Kui maaüksus jagatakse, siis lisatakse metskonna nimele järgmine vaba number ilma tähtlisanditeta.

 7. Katastriüksuse nimi ei või sisaldada rooma numbreid, keelatud sümboleid, parasiitsõnu ega lühendeid (näiteks on lähiaadressides keelatud: sulud, võrdlusmärgid, komad, punktid, sidekriipsud, kaldkriipsud, üksikud suurtähed, kr, mü, kü, krunt, nr, maatükk, kinnistu, ja, ning jne).

 8. Hoonestatud katastriüksustele määratakse üldjuhul ajalooline kohanimi või ka nimi kohaliku loodusobjekti järgi, hoiduda tuleb liigisõnast kordon (sest see on tänases keelekasutuses eksitav). Nime määramisel võib abistava infomaterjalina kasutada näiteks Maa-ameti aadressiandmete rakenduses olevaid ajaloolisi kaarte, kohanimeregistri andmeid ning arhiivimaterjale.

Kohanimede kihte saab valida vasakul paiknevast kihtide loetelust:

Illustratsioon

Aluskaarte saab valida kaardiakna alumisest servast:

Illustratsioon

Aluskaartide hulgast saab valida erinevast ajast pärinevaid kaarte.

Maaüksuse nime määramisel saab lähtuda muuhulgas ka maksualuste maade nimekirjast aastast 1938:

Harjumaa, Järvamaa, Virumaa (2.08 MB)

Pärnumaa, Läänemaa, Saaremaa, Viljandimaa (2.14 MB)

Tartumaa, Valgamaa, Võrumaa, Petserimaa (2.18 MB)

 1. RMK valduses oleval maaüksusel asuvate maa-ainese ja maavarade karjääride puhul võib objektide eristamiseks määrata karjääri teenindava maa lähiaadressi numberlisandi (näiteks: Kukemetsa liivakarjäär 1). Numberlisandit ei või määrata nimetuuma ja liigisõna vahele (näiteks on vale: Kukruse 2 karjäär).

 2. RMK valduses oleval maaüksusel asuvale teele nime määramisel lähtutakse samadest põhimõtetest, mis on kehtestatud riigimaanteedele nimede määramiseks. Vt ADS käsiraamatu peatükke: Riigimaanteid teenindavad maaüksused; Veel teedest, millele on määratud liikluspinna nimi; Ristmikud; Riigiteede laiendamisel tekkivad maaüksused).

 3. Kui maaüksus asub mitmes asustusüksuses (nt külas), siis määratakse neist koha-aadressis ainult üks. Koha-aadressi määratavaks asustusüksuseks valitakse kas maaüksusel asuva ehitise (või muu aadressiobjekti) asukohajärgne asustusüksus või asustusüksus, kus asub kõige suurem osa selle maaüksuse territooriumist või see asustusüksus, kust kaudu sellele maaüksusele ligi saab (ligipääsutee järgi).

RMK valduses olevate maaüksuste soovituslik nimekuju

Näide 1 – maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus:

Aegviidu metskond 1, kus ühe metskonna nimega seotud numbrid ei kordu. Numeratsiooni kooskõlastavad kohalikud omavalitsused enne selle määramist RMK maakorralduse peaspetsialistdega.

Näide 2 – looduskaitseliste piirangutega kaitsealuse maa sihtotstarbega katastriüksus kaitse- ja hoiualadel: Soomaa rahvuspark 1, kus ühe kaitstava loodusobjekti nimega seotud numbrid ei kordu. Nimedes tuleb vältida viidet kaitsealustele liikidele ja nende elupaikadele ja asukohtadele (näiteks ei või nimeks määrata: Metsise; Konnakotka).

Näide 3 – hoonestatud katastriüksus elamu-, äri- tootmis- või ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega: Ussilaka tee 9 (piirkondades, kus adresseeritakse liikluspindade järgi); Kiisa alajaam; Kurtna kool; Alatskivi jahiloss; Pikknurme kontor; Varetepalu (hajaasustuses).

Näide 4 – veekogude maa sihtotstarbega katastriüksus: Muike paisjärv.

Näide 5 – üldkasutatava maa sihtotstarbega katastriüksus: Külastuskeskuse; Märjamaa külastuskeskus. Kui objekti koha-aadress sisaldab asustusüksuse nime, ei korrata seda katastriüksuse nimes (näiteks Palivere külas asuva turismikeskuse katastriüksuse nimes ei korrata Palivere nime, vaid piisab nimest Turismikeskuse).

Näide 6 – transpordimaa sihtotstarbega katastriüksus:

2850220 Hullunaisõ ringtee; 45 Tartu-Värska tee L12; 112233 Metsavahi tee. Teede puhul võib kirjutada nime alguses teeregistri koodi (riigiteede korral kuni 5-kohaline number).

Näide 7 – mäetööstus- ja turbatööstusmaa sihtotstarbega katastriüksus:

Kukemetsa liivakarjäär 1.

Kuna RMK-le kuuluvate metsaga kaetud maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuste korral ei ole üldjuhul tegu kohanime vajavate maaüksustega (neil ei paikne hooneid), siis on lubatud nendes ka nn tehniliste numbrite olemasolu. Liigisõna metskond viitab arusaadavalt sellele, et tegu on metsamaaga. Analoogselt on lubatud ka maanteid teenindavate maaüksuste korral kasutada numbreid selle erisusega, et number ei või liigisõnale vahetult järgneda.

Siin peatükis toodud olevad soovituslikud lähiaadressid ei ole siiski ainsad võimalikud variandid, vaid iga üksikjuhtumit saab vaadelda ka eraldi. Sobiv koha-aadress valitakse välja omaniku (haldaja) ja omavalitsuse koostöös. Seega soovitame kohalikel omavalitsustel metsamaade katastriüksuste lähiaadressid kooskõlastada kohaliku metskonnaga. Lõplikud otsused nii kohanime kui ka koha-aadressi kohta teeb siiski kohalik omavalitsus. Maa-ameti roll piirdub hinnanguga, kas üks või teine variant on seadustega kooskõlas.

Eelkõige rõhutame siinjuures põhimõtet, et kui piirkonnas on välja kujunenud nimi, mille järgi kohalik elanikkond paika tunneb, siis tuleb seda ka lähiaadressina eelistada. Seega katastriüksuse koha-aadressi muutmisel tuleb haldusmenetlus läbi viia koostöös omanikuga (haldajaga) ja anda talle aega reageerimiseks.

Elulisi näited
1. Lähiaadress Kloostri metskond, maatükk nr 28 ei ole korrektne. Sobilik on Kloostri metskond 28.

2. Kuigi Aakre metskonda enam ei eksisteeri, soovib RMK kasutada just seda vana metskonna nime, omavalitsus aga mitte. Maa-amet soovitab uurida, kas maaüksusel on olemas mõni varasem ajalooline nimi, seejärel viia läbi haldusmenetlus ja kui ajaloolist nime ei ole, siis võimaluse korral arvestada RMK kui maa haldaja soovi. Kui aga leitakse ajalooline nimi, siis soovitame selle kasutusele võtta.

3. Kas oleks igati seaduslik ja korrektne, et ilma hooneteta ja metsaga kaetud katastriüksusel on nimeks näiteks Mihkli tammik // Halinga metskond 35 või siis Sooba // Varbla metskond 43? Vastus: mitut nime maaüksusele määrata ei või.

4. Riigimetsa tükk jagatakse kaheks. Mis oleks õige määrata riigimetsadele nimeks, kas mõlemad tükid ühe nimega (Kohtla metskond 38) või panna ühele tükile Kohtla metskond 38a? Vastus: numbri järel ei saa kasutada tähte. Soovitame leida selles metskonnas lihtsalt järgmine vaba number, näiteks Kohtla metskond 50.

SisukordPrindi