AvalehtEelmineSisukordPrindi

42.5. Liikluspinda teenindava maaüksuse koha-aadress

Üldised põhimõtted liikluspinda teenindava maaüksuse nime määramiseks on järgmised.

  • Liikluspinna teenindamiseks moodustatavale maaüksusele määratakse kohanimi, mis peab sisaldama liikluspinna kohanime täiskujul (nt Kase tänav).
  • Liikluspinnale määratud kohanimi peab olema kantud kohanimeregistrisse.
  • Tänavat teenindavale (transpordimaa) maaüksusele tuleb määrata nimi nii, et see ei oleks eksitavalt sarnane tänava ääres olevate kruntide aadressidega.

Õige on Aia tänav L5 ja Aia tänava lõik 5.
Vale on Pargi tn 5 ja Pargi tn V maatükk.

  • Vajaduse korral võib liikluspinna teenindamiseks moodustatava maaüksuse nimi kohanime järel sisaldada erilisandeid. Erilisandis soovitame kasutada L-tähte ja numbrit, nt Pargi tänav L1, Pargi tänav L2 ja Pargi tänav L3.

Illustratsioon

  • Tähte üksi ilma numbrita erilisandina kasutada ei või.
  • Eristava tähe L asemel võib ka kirjutada välja sõna lõik ja lisada sellele numbri, kuid siis peab järgima ka käänamise reegleid (nt Kuuse tänava lõik 3, Pika tänava lõik 1).
  • Maaüksusele nime määramisel tuleb jälgida põhimõtet, et nimi ei ole jutustav asukoha kirjeldus (näiteks vale on lähiaadressiks määrata Kaasiku tänava planeeritav põhjapoolne läbimurre). Nimi peab olema lakooniline.
  • Nimi ei või sisaldada Rooma numbreid, liikluspinna liigisõna lühendit ega muid lühendeid. Pühendusnimede korral tuleb ka eesnimed pikalt välja kirjutada.
  • Liikluspinna kohanime ette võib lisada vajadusel kohaliku tee teeregistri numbri nagu riigimaanteed teenindavate maaüksuste puhul.

Liikluspinda teenindava maaüksuse (katastriüksuse) nimi peab sisaldama sellel asuva ametliku kohanimena määratud ja kohanimeregistrisse kantud liikluspinna või teeregistrisse kantud tee nime täiskujul. Kui liikluspinda teenindavaid maaüksusi on üks, siis on selle maaüksuse nimeks liikluspinna nimi täiskujul (koos pikalt välja kirjutatud liigisõnaga, pühendusnimede puhul koos kõigi eesnimedega). Näiteks Aiandi tee, Hämariku tänav, Instituudi põik, Rännaku puiestee, Paide maantee, Carl Robert Jakobsoni tänav.

Kui unikaalaadressi nõudega alal on ühte liikluspinda teenindavaid maaüksusi (katastriüksusi) mitu, siis peavad maaüksuste nimed olema unikaalsed. Selle tagavad nime ette või järele lisatud täht- ja numberlisandid. Samas ei tohi liikluspinda teenindava maaüksuse nimi olla eksitavalt sarnane liikluspinna ääres olevate kruntide aadressidega, siit ka nõue, et number ei või vahetult liigisõnale järgneda. Näiteks Aia tänav L1 ja Aia tänav L2, Pargi tee T1 ja Pargi tee T2, Metsa tänava lõik 1 ja Metsa tänava lõik 2, Pika tänava lõik 4, Soo põigu lõik 1, Järve tee lõik 2.

Unikaalsusnõue on täidetud ka siis, kui üks nimi on ilma erilisandita ja teis(t)el on lisand, näiteks Näpi tee ja Näpi tee L1.

Mitme liikluspinna teenindamiseks võib moodustada ka ühe maaüksuse (katastriüksuse), kuigi soovitus on selliseid "ämblikke" vältida ja eraldada iga liikluspinna jaoks oma maaüksus(ed). Mitut liikluspinda teenindava maaüksuse nimi on soovitatav määrata ühe liikluspinna järgi (kõige väiksema teeregistri numbriga tee nime alusel). Transpordimaale võib määrata paralleelaadressiks ka mitu nime, seega võivad kõik liikluspinna nimed olla esindatud maaüksuse aadressis. Näiteks võib maaüksuse paralleelaadress olla Selja tee // Rakvere maantee L1 // Jaama tänav, kui see katastriüksus teenindab nii Selja teed, Rakvere maanteed kui ka Jaama tänavat.

Kui liikluspind on ühtlasi mõne riikliku maantee osa, siis soovitame määrata selle liikluspinna teenindamiseks moodustatud maaüksuse nimi vastava riikliku maantee nime järgi. Samas võib määrata maaüksuse nime ka liikluspinna nime järgi. Mõlemad võimalused on lubatud, korraga ei ole vaja kahte nime määrata. Haldusmenetluse läbiviimise käigus tuleb nimi kooskõlastada maa haldajaga (riigiteede korral on selleks Transpordiamet).

Näide
Riigimaantee nr 25145 nimi on Võru-Kaubajaama tee. Ühele sellele riigimaantee lõigule Võru linnas on määratud liikluspinna nimi Kaubajaama tee. Selle liikluspinna teenindamiseks moodustatava maaüksuse nimi võib olla näiteks kas 25145 Võru-Kaubajaama tee L1 (riigimaantee nime alusel) või Kaubajaama tee L1 (liikluspinna nime alusel).

Kehtib reegel, et teed teenindava maaüksuse nimi peab sisaldama sellel asuva, teeregistris registreeritud tee nime täiskujul koos liigisõnaga. Kui teeregistris ei ole liigisõna määratud, siis on selleks kokkuleppeliselt tee, nt Alaküla tee, Lautna-Kelu tee, Türi-Pärnu tee. Seega kui teeregistrisse on kantud teele kohanimeregistrist erinev nimi, tuleb see muuta kohanimeregistris olevale nimele vastavaks. Samuti tuleb jälgida, et teeregistris oleva tee ruumikuju (ulatus) ja kohanimeregistrile esitatud tee ruumikuju oleksid võrdsed.

Liikluspinna nimena ei ole otstarbekas kasutada kolme- ja enamaosalist nime, seega ei ole soovitatav kanda kolme- ja enamaosalisi nimesid ka teeregistrisse kohaliku tee nimeks.

SisukordPrindi