AvalehtEelmineSisukordPrindi

37. Kinnistu nimi ei ole koha-aadressi osa

Oluline on, et kõik koha-aadresside ja kohanimedega tegelevad osapooled saaksid valdkonna mõistetest ühtmoodi aru. Seepärast käsitleme kinnistu nime mõistet põhjalikumalt.

Kinnistu nimi võib langeda kokku katastriüksuse nimega, kuid ei pruugi. Koha-aadressi saab anda ainult aadressiobjektile (aadressiobjekt on maaga seotud objekt, näiteks tänav, hoone, maaüksus jmt). Kinnistu (registriosa) ei ole aadressiobjekt, kuigi sellel võib olla sama nimi, mis katastriüksusel. Kinnistu registriosa koosseisu võib kuuluda palju katastriüksusi ja igalühel neist võib olla erinev koha-aadress (sh nimi). Aadressiandmete süsteemis ei kasutata kinnistu ega kinnistu nime mõisteid ja seepärast tuleb hoolikalt jälgida, mida igal konkreetsel juhul mõeldakse, kui räägitakse kinnistu nimest.

Kinnistu nimi on kuni 2013 aasta 1. juulini kantud kinnistusraamatu registriosa pealkirja ossa (vt allolevat pilti). Alates nimetatud kuupäevast saab kinnistu nime kinnistusraamatus registriosa pealkirja osas muuta üksnes tühjaks ja sedasaab teha omanik oma avaldusega, mis tuleb esitada kinnistusraamatu pidajale (kontaktandmeid vt http://www.just.ee/34389). Avaldus peab olema notariaalselt kinnitatud või digitaalselt allkirjastatud. Katastriüksuse lähiaadress (sh nimi) kantakse aga maakatastrisse ja sealt kandub see omakorda kinnistusraamatu registriosa esimesse jakku (sisu ossa). Katastriüksuse koha-aadressi (sealhulgas nime) muutmist on kirjeldatud eelmises peatükis (Maaüksuse lähiaadressi (sh nime) muutmine). Koha-aadressi (sh maaüksuse nime) määraja on kohalik omavalitsus.

Inimese aadressiks rahvastikuregistris tuleb määrata aadress, mis on antud aadressiobjektile (hoonele, hooneosale või katastriüksusele). Kinnistu ei ole aadressiobjekt, seega kinnistusraamatu registriosa nime (nimetatakse ka kinnistu nimeks) ei või võtta aluseks isiku aadressi määramisel, tuleb vaadata registriosa esimeses jaos olevat aadressi.

Toome ühe näite.
Kinnistusraamatu pidaja on registreerinud kinnistu registriosa nr 200133 koosseisu esimese jao andmed:

Illustratsioon
Nagu näha, on kinnistu nimeks registreeritud Uue-Tõnise, samas kui registriosa koosseisus on kuus katastriüksust, millest nelja nimi on Uue-Tõnise, kuid ülejäänud kahe nimed on Tõnise-Metsa ja Tõnise-Laiase.

Kokkuvõtteks: koha-aadressi osaks on lähiaadress (hajaasustuses on see enamasti maaüksuse nimi). Maaüksuse nimi võib kokku langeda kinnistusraamatus oleva kinnistu nimega, kuid ei tarvitse. Kinnistusraamatu registriosa koosseisu võib kuuluda mitu katastriüksust erinevate koha-aadressidega, seega kinnistu nime ei saa kasutada koha-aadressi ega kohanime tähenduses. Kui kinnitu nimi tekitab segadust, siis on otstarbekas see tühjaks muuta (seda saab teha omanik oma avaldusega).

SisukordPrindi