AvalehtEelmineSisukordPrindi

35. Maaüksuse lähiaadress

Maaüksuse lähiaadress on kas:

 1. maaüksuse nimi (nt Raja; Oru laut; Kase tänav L2; Raja-Kulla tee T4; Juurdeveo raudtee R2; Paikuse metskond 19; Tallinna-Tapa 112-115,8 km);
 2. liikluspinna nimi koos liikluspinna liigisõnaga, millele lisatakse krundinumber (Kuuse tn 7);
 3. väikekoha olemasolul väikekoha nimi koos väikekoha liigisõnaga, millele lisatakse krundinumber (Vikerkaare väikekoht 26);
 4. kui väikekoht sisaldab liikluspinda, siis väikekoha nimi koos liigisõnaga ja liikluspinna nimi koos liigisõnaga, millele lisatakse krundinumber (Kaasiku väikekoht, Urva tee 3).

Aadressi erilisandi puhul (numberlisandi ja tähtlisandi) on ADS määruse § 16 lõike 7 kohaselt võimalikud järgmised kombinatsioonid:

 1. araabia number (näiteks Kase tn 22; Kaasiku väikekoht 8);
 2. araabia number ja sellele vahetult järgnev väiketäht – kasutatakse, kui vabu järjestikuseid numbreid ei ole selles piirkonnas otstarbekas määrata (näiteks Kase tn 2 ja Kase tn 4 on määratud ja nende vahele moodustatakse veel kaks maaüksust Kase tn 2a ja Kase tn 2b);
 3. araabia number ning sellele vahetult järgnevad kaldkriips ja araabia number – kasutatakse, kui maaüksusel asub liithoone (näiteks paarismaja, ridaelamu, kärgelamu, vaipelamu, ridagaraaži) sektsioon (näiteks viis maaüksust, millel igaühel on üks ridaelamu sektsioon: Pärna tn 7/1; Pärna tn 7/2; Pärna tn 7/3; Pärna tn 7/4 ja Pärna tn 7/5; );
 4. araabia number ning sellele vahetult järgnevad väiketäht, kaldkriips ja araabia number – kasutatakse, kui maaüksusel asub liithoone sektsioon (näiteks kaks maaüksust, millel kummalgi on üks paarismaja sektsioon: Tamme tn 8a/1, Tamme tn 8a/2);
 5. araabia number ning sellele vahetult järgnevad kaldkriips, araabia number ja väiketäht – kasutatakse, kui maaüksusel asub liithoone sektsioon ja välja on antud nii araabia numbrid kui ka eristavate numbrite järjestikused vahemikud ning teiste aadressiobjektide ümber numereerimine ei ole otstarbekas (näiteks olemasolevad garaažiboksid Sarapuu tn 15/1 ja Sarapuu tn 15/2 ehitatakse ümber neljaks boksiks ning igale boksile moodustatakse omaette maaüksus Sarapuu tn 15/1, Sarapuu tn 15/1a, Sarapuu tn 15/1b, Sarapuu tn 15/2);
 6. araabia number ning sellele vahetult järgnevad väiketäht, kaldkriips, araabia number ja väiketäht – kasutatakse, kui maaüksusel asub liithoone sektsioon ja välja on antud nii araabia numbrid kui ka eristavate numbrite järjestikused vahemikud ning teiste aadressiobjektide ümber numereerimine ei ole otstarbekas (näiteks olemasolevad garaažiboksid Vahtra tn 26a/1 ja Vahtra tn 26a/2 ehitatakse ümber neljaks boksiks ning igale boksile moodustatakse omaette maaüksus Vahtra tn 26a/1, Vahtra tn 26a/1a, Vahtra tn 26a/1b, Vahtra tn 26a/2);
 7. maaüksuse nimele vahetult järgnev kaldkriips ja araabia number – kasutatakse, kui hajaasustuses oleval maaüksusel, mida ei adresseerita liikluspinna ega väikekoha järgi, asub liithoone sektsioon (näiteks kaks maaüksust, millel on paarismaja sektsioonid: Sireli/1 ja Sireli/2). Sellist adresseerimist saab kasutada ka juhul, kui maaüksusel asub mitu unikaalaadressi nõudvat hoonet.

Ruumiandmete seaduse kohaselt võib tiheasustusalal ja kompaktse asustusega ehk unikaalaadressi kohustusega alal asuvatele maaüksustele, mis ei ole hoonestatud ja mida ei hoonestata, ning hajaasustuse maaüksustele lähiaadressiks määrata nime.
Kohanimeseadusega kehtestati alates 2013. a 1. juulist üldnõue, et maaüksused on kohanimekohustusega objektid. Samas loetletakse § 4 lõikes 3 kohe suur hulk erandeid.

Maaüksus ei ole kohanime kohustusega kui:
1) see on adresseeritud aadressikoha järgi;
2) see on moodustatud tehnilise objekti teenindamiseks;
3) sellel ei paikne adresseerimist vajavaid objekte;
4) see ei moodusta iseseisvalt kasutatavat kinnisasja.

Kui maaüksusele määratakse lähiaadressiks nimi, siis peab see üldjuhul vastama kohanime nõuetele ja ka need maaüksuste nimed, mis ei ole kohanimed, peavad vastama kõigile õigekirjareeglitele.
Toome veel kord ära tähtsamad koha-aadressile kehtivad nõuded koos näidetega.

 • Maaüksuse nimi peab üldjuhul olema ainsuse omastavas käändes, välja arvatud maatüki või sellel paikneva objekti liiki märkiv liigisõna (nt alajaam, sadam, mets, park, tänav vms). Näiteks: Niidu, Ülase, Alajaama, Mänguväljaku, Kuke talu (talu on juurdemõeldav liigisõna ja seda ametlikus koha-aadressis määrata ei tohi, seega tuleb see ametlikest koha-aadressidest kõrvaldada), Keskuse alajaam, Rummu karjäär, Suislepa pumbamaja, Kulgu sadam, Krookuse tänav (samanimelise liikluspinna teenindamiseks vajalik maaüksus). Omastava käände nõude osas esineb siiski ka mõningaid erandeid vt lähemalt peatükist Nimetuum või liigisõna ei ole õiges käändes
 • Kui objekti liiki märkiv sõna ongi maaüksuse nimi, siis peab see olema omastavas käändes. Näiteks: Soolalao, Sadama, Sauna, Puurkaevu, Karjääri.
 • Maaüksuse nimena soovitame lühimat nimevarianti, näiteks loobuda võimaluse korral asustusüksuse nime kordamisest. Näiteks Kärstna külas asuv Kärstna pumbamaja nimeline maaüksus võiks olla Pumbamaja.
 • Maaüksuse nimi ei või sisaldada liikluspinna liigisõna lühendit ega ka muid lühendeid. Maaüksuse nimekuju peab selgelt eristuma liikluspinna (või ka väikekoha) nime järgi määratavast lähiaadressist. Näiteks: Sinilille üldmaa (mitte Sinilille AÜ üldmaa).
 • Lühendite kasutamine ei ole lubatud ka liikluspinda teenindava transpordimaa korral, millele määratakse nimi.
 • Katastriüksuse nimes ei soovita me kajastada juriidilise isiku nime, sest omandiõigus võib muutuda. Ka objekti funktsiooni määramine objekti nimeks võib probleeme tekitada, sest seegi võib ajas muutuda. Näiteks: AS Sakala Saeveski ei sobi katastriüksuse nimeks, küll aga sobib Sakala saeveski.
 • Aadressikoha (liikluspinna või väikekoha) nime ja liigisõna ning krundinumbri vahele jäetakse üks tühik. Näiteks: Tamme tee 2, Pikk tn 10, Porgandi AÜ 28.
 • Maaüksuse lähiaadressis võib kasutada tähtlisandina eesti-ladina tähestiku väiketähte, mis järgneb numbrile tühikuta. Näiteks: Tamme tn 28a.
 • Maaüksuse lähiaadressis kirjutatakse üldjuhul liikluspindade ja väikekohtade liigisõnad täielikult välja, erandiks on järgmised liikluspindade punktita väiketähtlühendid:
  mnt – maantee
  pst – puiestee
  tn – tänav
  ja väikekohtade puhul liigisõna väikekoht lühend on vkt (Kaasiku vkt 26) ning lubatud on ka punktita suurtähtlühendid:
  AÜ – aiandusühistu
  SÜ – suvilaühistu
  GÜ – garaažiühistu
  Näiteks: Pärnu mnt 14, Kapa SÜ 5.
 • Kui aadress on määratud liikluspinna või väikekoha nime järgi nii, et liigisõna on õigusaktis pikalt välja kirjutatud (tänav, puiestee, maantee, aiandusühistu, garaažiühistu, suvilaühistu), siis ei ole see viga ja katastriüksusele aadressiandmete süsteemi menetlusrakenduse kaudu lähiaadressi sisestamisel lühendab infosüsteem liigisõna ühtlustamise käigus ikkagi. Seega loetakse lühendatud ja lühendamata koha-aadress võrdseks.
  Näiteks kui omavalitsuse korralduses on kirjutatud Nõlva tänav 1, siis see lähiaadress normitakse ja kirjutatakse Nõlva tn 1. ADS-i määruse alusel on tänava nimest ja erilisandist koosneva katastriüksuse lähiaadressis liigisõna tänav ja selle lühend tn võrdsed. Sama toimub ka pühendusnimede korral – isiku nime kandva tänavanime võib üldjuhul lühendada, kuid seda ei pea tegema, sest lühike ja pikk nimekuju loetakse võrdseks. Näiteks: A. Adamsoni tn 5 = Amandus Adamsoni tänav 5 = Amandus Adamsoni tn 5. Samas tänavat ennast teenindava maaüksuse puhul ei tohi ühtki lühendit kasutada: Amandus Adamsoni tänav L1.
 • Tiheasustuses ja kompaktse hoonestusega alal tuleb määrata hoonestatud või hoonestamisele kuuluvate katastriüksuste lähiaadressid liikluspindade või väikekohtade nimede järgi.
 • Hoonestamata ja hoonestamisele mittekuuluvatele maaüksustele võib tiheasustuses ja kompaktse hoonestusega alal samuti määrata liikluspinna või väikekoha järgse aadressi, kuid tavaliselt määratakse sellistele üldkasutatavatele maaüksustele siiski nimi. Näiteks: Sõpruse park, Kaarlimäe haljasala, Linnamäe puhkeala jmt. Lubatud on ka lisada eristav lisand. Näiteks Raja park P3; Mustajõe kaldaala V2. Eristuv lisand on vajalik juhul, kui nt park paikneb mitmel maaüksusel.
 • Kui tiheasustusse jääb eraomandis olev metsa või põlluga hoonestamata ja hoonestamisele mittekuuluv maaüksus, siis sellistele maaüksutele nime määramisel saab lähtuda samadest soovitustest, mis kehtivad hajaasustuses analoogsete maaüksuste adresseerimisel, küll aga tuleb tiheasustuses tagada aadressi unikaalsus. Kahe samanimelise maaüksuse puhul näiteks Rajamets M1 ja Rajamets M2.
 • Tiheasustuses olevad pumbajaamad, alajaamad ja muud tehnilised objektid, mis on hoonestatud, tuleb samuti adresseerida samuti liikluspinna nime järgi, sest näiteks kiirreageerimist vajavas olukorras võib see osutuda kohalejõudmise seisukohalt otstarbekamaks.
SisukordPrindi