AvalehtEelmineSisukordPrindi

32.1. Unikaalaadress tiheasustuses

Tiheasustuses ei või määrata mitmele maaüksusele samasugust lähiaadressi, olenemata neil asuvate ehitiste olemasolust. Tiheasustuse all tuleb siin mõista Ruumiandmete seaduses (§ 43 lg 2 p 5) defineeritud unikaalaadressi nõudega alasid. Viimati nimetatud hõlmavad enda alla olemasolevad või kavandatavad selgelt piiritletaval tiheasustusega või kompaktse asustusega alad (vaata ka peatükki "Unikaalaadressi nõudega alad"). Üldjuhul adresseeritakse tiheasustuses maaüksusi ja hooneid aadressikohtade (liikluspindade ja väikekohtade) järgi. Eristamine toimub erilisandite abil (vt lisaks peatükki „Nummerdamine”).

Unikaalsuse nõuet tuleb järgida ka juhul, kui maaüksused ja hooned kuuluvad samadele omanikele. Näiteks:
Illustratsioon
Joonisel on toodud näide, kus on määratud kaks ühesugust aadressi. Siin on ühtlasi probleem, et liikluspinnajärgsel adresseerimisel peab ühel pool teed olema paaritu number ja teisel pool teed paarisnumber. Juba nummerdamise üldpõhimõtted eeldavad erineva lähiaadressi määramist. Seega tuleb vähemalt üks näites toodud maaüksustest ja sellel paiknevad hooned ümber adresseerida.

Kui maaüksusel paikneb mitu unikaalaadressi nõudvat hoonet, siis on kõigi hoonete koha-aadress sama, mis maaüksusel ja sellele lisatakse vajadusel erilisand, milleks on hoone järjekorranumber, kusjuures majanumbri ja erilisandiks oleva numbri vahel on tühikuteta kaldkriips. Aadressikohajärgse adresseerimise puhul ei lisandu unikaalne number järgmise tasemena, vaid hoonetel ja katastriüksusel on 7. taseme komponent erinev.
Näide 1: maaüksusel lähiaadressiga Pargi tn 3 asub kolm hoonet Pargi tn 3/1, Pargi tn 3/2, Pargi tn 3/3 (7. tase on vastavalt 3, 3/1, 3/2 ja 3/3).

Hoone koha-aadresside puhul on ühel maaüksusel asuvate hoonete eristamiseks kaldkriipsu järgsed tähtlisandid keelatud.
Näide 2: maaüksusel lähiaadressiga Tööstuse tn 10 asub viis hoonet: Tööstuse tn 10/a, Tööstuse tn 10/b, Tööstuse tn 10/c, Tööstuse tn 10/d, Tööstuse tn 10/e. Sellised aadressid tuleb muuta.

Samas on liikluspinna- või väikekohajärgse adresseerimise korral võimalik määrata maaüksusele mitu paralleelaadressi ning määrata igale unikaalaadressi vajavale hoonele vastavalt üks paralleelaadressidest. Seejuures tuleb jälgida, milliselt liikluspinnalt vastavale hoonele ligi pääseb (vt lisaks peatükki „Nummerdamine”).

Kui hoone koosneb ainult unikaalaadressi mittenõudvatest hooneosadest või kui hoones on ainult üks unikaalaadressi nõudev hooneosa, siis on hooneosa koha-aadress sama, mis hoonel ja sellele ei lisata erilisandeid. Näiteks tavalise ühepereelamu korral, mis asub eraldi maaüksusel, on tegu hoonega, milles on ruumiandmete seaduse mõistes üks unikaalaadressi nõudev osa (eluruum – korter), mis ei vaja eristamiseks eraldi aadressi, ning sellisel juhul piisab nii elamule kui ka eluruumile samast aadressist, mis on määratud maaüksusele.

Unikaalaadressi mittenõudvatele hooneosadele ei pea koha-aadressi määrama. Näiteks ei ole vajadust hooneosi adresseerida, kui hoones ei ole eluruume, ei tegutse ettevõtteid ega ole vaja sellesse hoonesse posti viia (vt lisaks peatükki „Hooneosade (k.a garaažide ja korterite) adresseerimine”).

SisukordPrindi