AvalehtEelmineSisukordPrindi

29.5. Tee nimi ja liikluspinna nimi ning nende ruumikujude koosmõju

Adresseerimise seisukohast on oluline teha vahet tee kohanimel ja liikluspinna kohanimel, tee ruumikujul ja liikluspinna ruumikujul ning mõista, millises seoses need omavahel on.

Ehitusseadustiku kohaselt registreeritakse teed teeregistris. Kohanimeseaduse § 4 lõike 1 kohaselt tuleb ametlikud kohanimed määrata ruumiandmete seaduse tähenduses aadressikohtadele. Aadressikohtadeks on näiteks tee, tänav, väljak, väikekoht - teisisõnu sellised nimeobjektid, mille nime kasutatakse aadressis (tänav, väljak, puiestee, väikekoht jmt). Veel tuleb kohanimeseaduse alusel kohanimi määrata näiteks raudteejaamale, rongi- või muule ühissõidukipeatusele, lennuväljale või -jaamale, sadamale. Riigimaanteele, kohalikule maanteele ja erateele ei pea alates 1. juulist 2013 enam kohanime määrama, kuid kui nimi määratakse, siis peab see vastama kohanime nõuetele. Teede nimede (nimetuste) all peetakse silmas kirjeldavaid nimetusi, kus on märgitud tee alguspunkti, lõpp-punkti ja vahel ka vahepealsete kohtade nimed. Niisugustel nimetustel puudub sageli koha liigile viitav sõna (tee, maantee, ringtee vm) ja see on juurdemõeldav.

Eesti kohanimed, nende hulgas liikluspindade nimed, on kindla ülesehitusega. Kohanimeseadus eristab nimes kuni kolme koostisosa: nimetuum, hargtäiend ja liigisõna.
Et kogu sellest segadusest aru saada, tuleb kõigepealt kindlaks teha, milline on tee ruumikuju (ulatus kaardil).
Selgust on vaja saada alljärgnevates küsimustes.

 1. Mis liiki teeregistritee on, kas riigitee, kohalik maantee, eratee vm? Võib esineda ka olukordi, kus teed ei ole teeregistrisse kantud ega kavatseta seda ka teha (näiteks juurdesõiduteed majade vahel jmt).
 2. Kas tee nime on vaja kasutada maaüksuste ja hoonete adresseerimiseks?
 3. Kui on vaja, siis kas tee on kogu ulatuses aadressikoht (kogu tee ulatuses on vaja selle nime kasutada maaüksuste ja hoonete aadresside määramiseks)?
 4. Kas teeregistri tee on ainult osaliselt kasutuses aadressikohana?
 5. Kas aadressikohana on vaja kasutada ainult ühte teed või kasutatakse sama aadressikoha nime mitme teeregistri tee ulatuses?

Edasi keskendume eeltoodud küsimuste alusel liikluspinna nime ja tee nime kontekstile.

 1. Olenemata sellest, kas tee on teeregistris või mis liiki see on, on eelkõige tähtis jälgida tee nime/nimetuse ja ruumilise ulatuse omavahelist sobivust, pannes seejuures tähele aadresside määramise vajadust.
 2. Kui tee ääres on ridamisi paiknevaid hooneid või maaüksusi ja tegu on tiheasustusalaga või kompaktse hoonestusega alaga või selles piirkonnas on kavas luua eelmainitud alasid, siis ilmselt on vaja teele määrata liikluspinna (aadressikoha) kohanimi.
 3. Kui teeregistri tee ruumikuju langeb täpselt kokku liikluspinna ruumikujuga (teed on kogu ulatuses vaja kasutada aadressikohana (liikluspinnana)), siis on oluline järgida, et liikluspinna kohanimi kohanimeregistris ja teeregistris olev tee nimetus oleksid täpselt ühesugused.

  Kui samanimelistel teeregistris registreeritud teedel on erinevad teenumbrid, kuid moodustavad ühe tervikruumikuju, siis peab selline tervikruumikuju langema kokku samanimelise liikluspinna ruumikujuga.

 4. Võib esineda olukordi, kus tee ise on palju pikem kui see osa teest, mille ulatuses soovitakse tee nime adresseerimiseks kasutada. See ei ole keelatud. Teel kogu ulatuses võib olla teeregistris üks nimi/nimetus, kuid ühes lühemas lõigus võib sellele olla määratud teistsugune kohanimi ning registreeritud see kohanimeregistris adresseerimise vajadusest tulenevalt. Näiteks Tapa linna läbib riigitee Tapa-Lehtse-Jäneda tee (teeregistri nr 15123), kuid Tapa linna ulatuses on sellele teele määratud liikluspinna kohanimeks Lehtse tee ja seda kohanime kasutatakse katastriüksuste ja hoonete adresseerimiseks. Oluline on jälgida, et kui liikluspinna ja teeregistri tee ruumiline ulatus (ruumikuju) ei lange kogu ulatuses kokku, siis ei tohi kasutada ka täpselt sama nime/nimetust.
 5. Mõnel juhul võib tekkida vajadus määrata liikluspinnale kohanimi pikemas ulatuses kui on teeregistri tee, või hõlmab liikluspinna ruumikuju erinevate teeregistri teede erinevaid lõike või tervikkujusid. Sel juhul soovitame konsulteerida Maa-ameti töötajaga ja leida koos sobiv lahendus.

Üldjuhul tuleb silmas pidada reeglit, et kohanimeregistrisse kantavate liikluspindade ruumikujud ja teeregistrisse kantavate teede ruumikujud ning nende nimed/nimetused peavad olema loogilises seoses, st kui ruumikuju langeb kogu ulatuses täpselt kokku, siis peab ka nimi/nimetus langema täpselt kokku ja vastama kohanimenõuetele, ning kui ruumikujud kokku ei lange, siis ei või ka erinevate objektide nimed/nimetused olla eksitavalt sarnased.

SisukordPrindi