AvalehtEelmineSisukordPrindi

29.3.3. Näiteid liikluspinna ebasoovitava ruumilise paiknemise kohta

 • Alltoodud joonisel olev Tamme tänav ei ole järjest läbitav, vaid puukujuline. Sellise kujuga liikluspindade korral on raske - kui mitte võimatu - tagada ühtset nummerdust (ühel pool teed paaris- ja teisel pool teed paaritud numbrid).
 • Kase tänava ja Kase põigu vahel ei ole ühendust, seega peaks Kase põigu ümber nimetama.
 • Ülase tänav koosneb kahest lahustükist. Selline liikluspinna kuju ei taga üheselt arusaadavat adresseerimist ja hoonete leitavust.
 • Maasika tee on katkestatud näiteks raudtee või mõne muu liiklusvahenditega läbimatu takistusega, seega ei ole liikluspind järjest läbitav.

Illustratsioon

Vaadeldes järgmist joonist, on samuti näha hulk liikluspindade ruumikujusid, mille puhul ei ole tagatud aadresside loogiline määramine ega objektide leitavus.
Illustratsioon

 • Näiteks Vilja ja Heina tänav on teatud lõigus kattuvad ning kui selline lõik on juba 20 meetri pikkune, siis ei ole tagatud, et looduses liikuv inimene suudab kiiresti aru saada, kuidas Vilja tänav edasi kulgeb. Liiklejale võib jääda ebaselgeks, millises suunas ristmikust ta peaks jätkuvat lõiku otsima.
 • Kui Vilja ja Heina tänav teatud lõigus kattuvad, aga see lõik on alla 20 meetri ja/või on tagatud leitavus (ristmik on otse läbitav), siis on selline kattumine lubatud. Kui selline liikluspind kattub terves ulatuses teeregistris registreeritud teedega, mis on samuti kahes osas kuid erinevate teenumbritega, siis tuleb tagada, et ühe terviku moodustavad teeregistri tee ja liikluspind on samanimelised (vt peatükk 29.5. Tee nimi ja liikluspinna nimi ning nende ruumikujude koosmõju).
 • Kodu tänava korral on moodustatud silmus, sellisel juhul ei ole samuti aadresside loogiline järjestus võimalik.
 • Päikese tee ja Liivaranna tee korral on tegu osaliselt samale liikluspinnale erinevate nimede andmisega ning lisaks on Liivaranna tee ja Päikese tee ka erineva ruumikujuga. Tegu on sama omavalitsuse piires erinevates asustusüksustes asuvate kinnisvaraarendusprojektidega. Omavalitsus peab erinevate detailplaneeringute koostamisel jälgima nende omavahelist kooskõla ja tagama üheseltmõistetava adresseerimise.
 • Päikese põigu korral on tegu mitmeharulise liikluspinnaga ning lisaks on põik isegi pikem kui Päikese tee ise, seega on otstarbekas pigem määrata kaks erinevat liikluspinda Päikese põigu asemel.

Järgmisel joonisel vaatleme teeregistri ja kohanimeregistri omavahelist sobivust. Kohanimedena on kehtestatud ainult kaks liikluspinna kohanime (Tallinna maantee ja Kurvi tänav), kuid teeregistris on seal kolm kohalikku teed (Kiire tee, Tallinna tee ja Jõgeva tee) ning osa teed on üldse teeregistrist puudu.

Probleem on siin selles, et omavalitsus ei ole järginud teeregistrisse teede nimekirja koostamisel liikluspindade nimesid ega ruumikujusid. Samuti ei ole kohanimede määramisel jälgitud, millised kohalikud teed on esitatud teeregistrile. Oluline on, et ruumikujud ja nimed (nimetused) oleksid omavahel vastavuses.

Illustratsioon

Omavalitsus peab andmete kooskõlla viimiseks muutma kas teeregistris teede nimetusi ja ruumikujusid või kohanimeregistris liikluspindade ruumikujusid ja nimesid. Soovitame segaduste ära hoidmiseks väiksemate, ühe asula piires kulgevate teede korral muuta teeregistri teede ja liikluspindade nimed ning ruumikujud ühesuguseks.
Veel paar soovitust kohalike teeregistri teede nimede (nimetuste) määramiseks:

 • väiksemate (ühe asula piires kulgevate) teede korral määrata teedele üheosalisi nimesid;
 • pikemate (asulate vahel kulgevate) teede korral on õigustatud määrata mitmeosalisi nimesid ning kui liikluspind hõlmab ainult osa sellest teest, määratakse talle aadressides kasutamiseks üheosaline nimi. Kui aga selline pikem tee on kogu ulatuses liikluspinnana adresseerimisel kasutuses, siis tuleb talle määrata üheosaline nimi.

Järgnevalt üks näide hajaasustuse ja tiheasustuse piirimaalt. Nimelt on kohalik omavalitsus teeregistrile esitanud Sarapiku – Tagametsa tee ulatusega Sarapiku alevikust Tagametsa külla. Kohanimeregistrisse on aga sama omavalitsus esitanud kaks nimeobjekti, mõlema nimi on Tagametsa tee, Sarapiku alevikus on tegu kohanimeobjekti liigiga liikluspind ja Tagametsa külas kohanimeobjekti liigiga tee.
Illustratsioon

Omavalitsusel tuleb tagada kohanimede ja teeregistri teede nimetuste ning ruumikujude ühene arusaadavus. Lahenduseks on, et Tagametsa küla piires olev Tagametsa tee kohanimeobjektina tuleb tühistada, sest see on üleliigne. Seega jääks alles ainult kaks objekti (teeregistris Sarapiku-Tagametsa tee ja kohanimeregistris Tagametsa tee), millel on erinevad ruumikujud ja nimed. Kohanimeregistris registreerimiseks tuleb esitada Sarapiku – Tagametsa tee kogu ulatuses. (vt lisaks peatükki “Tee nimi ja liikluspinna nimi ning nende ruumikujude koosmõju”)

Veel mõned näited, mille puhul tuleb kaaluda teistsugust adresseerimist või liikluspinna ruumikuju muutmist.

 • Selleks, et jõuda aadressile Valli tn 34, mine Lõuna tänavale ja Lõuna tn 24 vastas ongi:

Illustratsioon

 • Peebu tänavale jõudmiseks keera Uus-Koidu tänavalt mingit teed mööda ära ja kuskil seal hakkabki:

Illustratsioon

 • Kunagi nõukogude ajal on valminud suur linnaplaneering, selle elluviimine on aga takerdunud ja ilmselt ei viida seda sellisena kunagi ellu, nüüd oleks aeg mõelda liikluspindade ruumikujude ja nimede muutmisele, sest need on eksitavad (vt näiteks Allika, Lille ja Ülase tänavat, mis koosnevad kahest osast, mille vahel on suur soine ala):

Illustratsioon

 • Koha leidmiseks ei piisa ilusast kohanimest, ka kohanimeobjekti ruumiline asukoht ja ruumikuju peavad olema hästi määratud.
 • Nummerdamine peab olema hästi läbi mõeldud.
 • Liikluspinna asukoha kaart peab olema hästi loetav, abivahendina soovitame kasutada ADS-i kaardirakendust. Lisainfot saab Maa-ameti geoportaalist:

Illustratsioon

 • Aadressikohtade kohanimede ja ruumikujude määramisel tuleb lähtuda kõige olulisematest põhimõtetest:
  • kohanimed peavad aitama kohta leida;
  • koha-aadress on juhis kohalejõudmiseks;
  • kohanimi ja selle objekti ruumikuju tuleb määrata kohanimeobjektile nõnda, et seda saab kasutada kohalejõudmise juhisena.
SisukordPrindi