AvalehtEelmineSisukordPrindi

26.5. Koha-aadressi määramise õigusakt

Soovitused

 • Koha-aadressi määramise korralduse motiveerivas osas soovitame tuua ära ruumiandmete seaduse § 54 lõiked 1 ja 2.
 • NB! Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 2: Õigusaktiga kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud küsimused otsustab omavalitsusüksuse nimel volikogu, kes võib nende küsimuste lahendamise volitada valla- või linnavalitsusele või volikogu poolt määratud osavalla või linnaosa esinduskogule, ametiasutusele, asutuse struktuuriüksusele või ametnikule. Seega, kui koha-aadresside määramise õigusakte võtab praktikas vastu linna- või vallavalitsus, siis on vaja selleks volikogu volitust. Ka volituse info on soovitatav õigusaktis ära tuua.
 • Viidata võib lisaks ka aadressiandmete süsteemi määrusele.
 • Omavalitsuse oma koha-aadresside määramise kord, juhul kui see on olemas.
 • Omaniku avaldus koha-aadressi määramiseks, juhul kui see on olemas.
 • Haldusmenetluse läbiviimise info – soovitame koha-aadressi määramise põhjenduses olla üksikasjalik.

Näide sisu sõnastamise kohta
Näide 1
Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Rebase alevis alljärgnevatel tingimustel.
Lähiaadress: Kriimsilma tee 30
Pindala: 922 m2
Sihtotstarve: elamumaa (001 E)

Näide 2
Pidada võimalikuks Lohe vallas Koopa külas asuva vaba metsamaa nr 123 erastamist.
Lähiaadress: Printsessi
Ei soovita sellist sõnastust:
Erastatav maaüksus SÜ Mustjõe 17 Vaivara vallas, Auvere külas. (Kohamääruste järjekord on vale ja koma ei pea olema.)

 • Katastriüksuste koha-aadresside muutmisel tuleb ära märkida katastritunnus ja üksusele määratav uus koha-aadress.
 • Koha-aadressi määramisel ei tohi ära unustada ka asustusüksuse (küla) nime määramist, kui omavalitsus jaotub asustusüksusteks.
 • Katastriüksuste jagamisel tuleb lisaks jagamisega nõustumisele määrata tekkivatele katastriüksustele ka koha-aadressid.

Korralduste kirjutamisel tuleb järgida keelenõudeid.

 • Õigusakti kirjutamisel peab pöörama tähelepanu ka tabulatsioonide ja tühikute kasutamisele, suur- ja väiketähtedele, kokku- ja lahkukirjutamisele (Keeleseadus).
 • Trükitähtede kasutamine õigusakti sisus ei ole korrektne, sest see ei võimalda aru saada, millised tähed on tegelikult mõeldud suurte tähtedena ja millised on tavakirjas väikesed tähed. Kapiteelkiri jäägu pigem siltidele ja lastekirjandusse, vajaduse korral kujunduselemendina pealkirjadesse, reklaamtrükistele jmt. Tavakirjas ja õigusaktides tuleb kasutada õigekirjareeglitele vastavat kirjaviisi. Samal seisukohal on ka Eesti Keele Instituut.
 • Keelenõu saab Eesti Keele Instituudist.
 • Keelenõuanne töötab igal tööpäeval kl 9–12 ja 13–17 telefonil 631 3731.

Ehkki ruumiandmete seadus ütleb, et koha-aadress on ametlik ja kehtiv sellest hetkest kui ADS menetlusrakenduses on selle kohta antud kinnitus Menetlus jõustatud, ei saa öelda, et koha-aadressi määramiseks õigusakti koostamine alates 2012. aasta 1. jaanuarist ei ole enam kohustuslik. Õigusakt koha-aadressi määramiseks on kohalikul omavalitsusel vaja siiski vastu võtta. Samuti kehtib endiselt haldusmenetluse läbiviimise ja koha-aadresside nõuetekohase määramise kohustus.

SisukordPrindi