AvalehtEelmineSisukordPrindi

30. Kuidas koostada kohanime määramise õigusakti?

Kohanimeseaduse § 6. Kohanime määramise korraldus
(2) Kohanimi määratakse kohanimemääraja õigusaktiga. Õigusakt, millega kohanime määratakse, peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

1) kohanime (olemasolul nii põhi- kui rööpnimi);
2) nimeobjekti liiki;
3) nimeobjekti asukoha kaarti, välja arvatud juhul, kui on esitatud nimeobjekti identifitseeriv tunnus nimeobjekti andmeid põhiandmetena pidavas riigi andmekogus ja selle andmekoosseisus on vastav ruumikuju olemas.

Seega, seaduse kohaselt peab kohanime määramise õigusaktis olema kirjas määratava nimeobjekti liik, kohanimi, liigisõna (liikluspinna ja väikekoha korral on ka liigisõna määramine kohustuslik) ja lisama peab ka kaardi, kus on näha liikluspinna või väikekoha täpne ruumikuju. Kaarti ei pea esitama, kui nimeobjekti ruumikuju on juba mõnes riiklikus registris olemas. Näiteks katastriüksuse ruumikuju kohta kaardi esitamine ei ole vajalik, sest katastriüksuse ruumikuju on juba maakatastris olemas. Analoogselt on näiteks enamuse jõgede ruumikujud olemas topograafilises andmekogus (ETAK). Ka riikliku kohanimeregistri pidamise põhimäärus sätestab nõuded dokumentidele, mis tuleb esitada kohanime registreerimiseks.

Nimeobjekti asukoha plaan või kaart peab olema koostatud katastri aluskaardi väljavõttel või katastripidaja pakutava veebiteenuse kaardi prindil. Ka kohanimeregistri põhimäärus sätestab, et kaarti ega plaani ei ole vaja esitada, kui esitatakse nimeobjekti identifitseeriv tunnus nimeobjekti andmeid põhiandmetena pidavas riigi andmekogus, juhul kui nimeobjekti andmed võetakse teisest andmekogust. Näiteks kui teeregistris on tee registreeritud ja selle ruumikujule määratakse kogu ulatuses kohanimi, siis piisab kohanimeregistrile ka viitest teeregistris olevale tee numbrile ja eraldi kaarti koostada ei ole vaja.

Kaart (mõnel juhul ka asendiplaan vmt) peab olema koostatud piisavalt ülevaatlikuna ja mitte liiga detailsena (vt lisaks peatükki „Asukohakaart (või asendiplaan)”).

Mitteametliku kohanime kohanimeregistris registreerimise või parandamise ettepaneku võib esitada igaüks. Sarnaselt ametliku kohanime määramise õigusaktile peab ka ettepanekus (taotluses) sisalduma kohanimi, nimeobjekti liik ja asukoht (lisatud kaardil või koordinaatidega). Mitteametliku nime korral piisab lihtkirjalikust taotlusest, mis edastatakse kohanimeregistrile tavaposti (Mustamäe tee 51 10602 Tallinn) või e-posti teel (kohanimeregister@maaamet.ee). Enne kohanimeregistrisse kande tegemist palub Maa-amet kohanimenõukogult seisukohta nime ja asukohaandmete sobivuse kohta. Vajadusel suheldakse ettepaneku esitajaga ja täpsustatakse andmeid. Sobivate andmete korral tehakse kanne kohanimeregistrisse.

Kohanimeandmeid võib esitada ka Maa-ameti kaardirakenduse tagasiside paneeli kaudu. Juhendis on näited toodud allikate kohta, kuid sama juhendi alusel saab ka muude objektide kohanimeandmeid edastada. Vt juhendit: http://geoportaal.maaamet.ee/docs/aadress/Kuidas_saata_teave_allika_asukohast.pdf

Alljärgnevalt mõned näited ja kaardi koostamise juhis.

SisukordPrindi