AvalehtEelmineSisukordPrindi

44. Karjäärid

Vasalemma karjäär
Vasalemma karjäär

Maardlad ja mäeeraldised registreeritakse keskkonnaregistri maardlate nimistus ja kaardil saab nende andmetega tutvuda Maa-ameti geoportaalis X-GIS-i maardlate rakenduses. Maavarade ja maa-ainese pealmaakaevandamiseks rajatud karjääridel on enamasti olemas kohanimed, millega neid tuntakse. Tavaliselt on need sekundaarnimed, mis sisaldavad asukohaks oleva asula (küla) või mõne muu objekti (nt talu) nime ja liigisõna (karjäär, liivakarjäär, kruusakarjäär jne), nt Karujärve karjäär, Karinu lubjakivikarjäär.

Karjääre teenindavale maale nime määramine ei tarvitse alati sõltuda karjääri olemasolust, sest maardlad ja mäeeraldised võivad asuda nii ühe kui ka mitme maaüksuse alal. Maaüksused võivad olla ka erinevate omanike valduses ja neil võib asuda veel palju teisi objekte. Kui aga karjääri teenindamiseks on moodustatud või moodustatakse eraldi maaüksus, siis soovitame lähtuda vastava mäeeraldise nimest, mis on maardlate nimistus registreeritud. Juhul kui mäeeraldist veel registreeritud ei ole, siis on kindlasti registris olemas maardla ja samuti võib olla välja antud maavara kaevandamise loa andmise otsus (kas Keskkonnaministeeriumi või Keskkonnaameti poolt), milles olevast mäeeraldise nimest saab lähtuda.

Oluline on, et karjääri teenindavate maaüksuste nimed vastaksid koha-aadressi üldnõuetele ning oleksid optimaalse pikkusega ja informatiivsed. Maaüksusele nime määramisel tuleb hoiduda kirjeldavatest nimedest, lühenditest, sümbolitest ja parasiitsõnadest (näiteks ei ole korrektsed sellised nimed: Sompa kaevanduse tööstusterritoorium, AS Narva Karjäär maatükk nr 6, Sirgala karjäär II nr 14).

Üldpõhimõtted karjääre teenindavate maaüksuste nimede määramisel

  • Tiheasustuses asuvate karjääre teenindavate maaüksuste puhul (linnad, alevikud jm), unikaalaadressi kohustusega alal või millel asuvad unikaalaadressi vajavad rajatised, kehtib unikaalaadressi nõue. Karjääri maaüksusele võib lisada eristava numbri, nt Kaarupalu karjäär 1 ja Kaarupalu karjäär 2. Eristavat numbrit ei või lisada nimetuuma ja liigisõna vahele (keelatud on näiteks Pombre 2 karjäär -> peab muutma Pombre karjäär 2).

  • Hajaasustuses võivad karjääre teenindavate maaüksuste nimed korduda juhul, kui puudub vajadus eristada neid lähiaadressi alusel. Ühel maardlal võib olla mitu mäeeraldist, mis üldjuhul nummerdatakse. Sel juhul tuleb number kirjutada liigisõna järele ja kui unikaalaadressi nõuet ei ole, siis võib number korduda.
  • Karjääri teenindava maaüksuse nimes soovitame kajastada maa-ala tähistavat liigisõna karjäär.
  • Kui maaüksuse nimeks ongi ainult objekti liiki märkiv sõna, siis on see nimetuuma rollis ning kirjutatakse ainsuse omastavas käändes ja suure algustähega, nt Karjääri.
  • Karjääri teenindava maaüksuse nimes võib soovi korral sisalduda asukohale viitava asustusüksuse nimi, seejuures on liigisõna üldjuhul ainsuse nimetavas käändes, väikese algustähega ja kirjutatakse nimetuumast lahku, nt Muuga karjäär.
  • Nimetuumas võib sisalduda ka maavara nimi, sel juhul käsitletakse maavara nime nimetuumana, mis on liigisõnaga (karjäär) kokku kirjutatud (nt Kruusakarjäär, Liivakarjäär, Dolokivikarjäär, Ravimudakarjäär).
  • Viimati mainitud sõnu tuleb käsitleda liigisõnana, kui neile eelneb asula või mõni muu kohanimi, nt Moldova kruusakarjäär, Poolvahe liivakarjäär, Valkla lubjakivikarjäär.
SisukordPrindi