Versioonide erinevus

Vaata erinevusi koodis
Vana versioonUus versioon
4Nimed on korterite ja teiste hooneosade eristamiseks keelatud.  Tähtlisandid on alates 20.03.2017 kehtima hakanud ruumiandmete seaduse § 45 punkt 8 muudatuse alusel lubatud.    Näiteks võib korteri aadressiks määrata Pargi tn 56-12a või Pargi tn 56-12/1 . 4Nimed on korterite ja teiste hooneosade eristamiseks keelatud.  Tähtlisandid on alates 20.03.2017 kehtima hakanud ruumiandmete seaduse § 45 punkt 8 muudatuse alusel lubatud.    Näiteks võib korteri aadressiks määrata Pargi tn 56-12a või Pargi tn 56-12/1 . 
5Hajaasustuses, kus enamasti on maaüksusele määratud nimi, võib korteri number järgneda vahetult maaüksuse nimele. Näiteks kui maaüksuse nimi on Sireli ja sellel asub korterelamu, siis korterite numbrid lisatakse maaüksuse nimele: Sireli-1, Sireli-2 jne.  Unikaalaadressi mittenõudvatele hooneosadele ei pea koha-aadressi määrama, sama kehtib siis, kui hoones asub ainult üks unikaalaadressi nõudev hooneosa. Sellise hooneosa aadress koosneb hoone aadressist, millele ei ole vaja lisada korteri numbrit või muid hooneosa erilisandeid. Näiteks ei vaja eristamist ühepereelamus asuv eluruum ja selle koha-aadress vastab hoone koha-aadressile.  Juhul kui on tegemist ühel maaüksusel asuva mitme unikaalaadressi vajava hoonega, moodustub hooneosa lähiaadress maaüksuse nimest ning hoone ja hooneosade erilisanditest.   Näiteks Hooldekodu maaüksusel asuvate korterelamute Hooldekodu/1, Hooldekodu/2 ja Hooldekodu/3 . Hooneosade (korterite) lähiaadressid on vastavalt Hooldekodu/1-1, Hooldekodu/2-1 ja Hooldekodu/3-1. 5Hooneosade jagamisel võib hooneosa numbrile lisada täiendava numbri kaldkriipsu järel, alustades number 1-st (näiteks korter 12/1 ja 12/2), või lisada hooneosa numbrile vahetult järgneva tähtlisandi, alustades tähestiku algusest (näiteks korter 12a ja 12b). Hooneosade jagamisel, kui kõik põhinumbrite ja täiendavate numbrite järjestikused vahemikud on välja antud, võib lisada hooneosa numbrile vahetult järgneva tähtlisandi, alustades tähestiku algusest (näiteks korter 12/1a ja 12/1b). Hooneosade jagamisel, kui kõik põhinumbrite ja tähtlisandite järjestikused vahemikud on välja antud, võib lisada hooneosa numbrile vahetult järgneva kaldkriipsu ja täiendava numbri (näiteks korter 12a/1 ja 12a/2).   Hajaasustuses, kus enamasti on maaüksusele määratud nimi, võib korteri number järgneda vahetult maaüksuse nimele. Näiteks kui maaüksuse nimi on Sireli ja sellel asub korterelamu, siis korterite numbrid lisatakse maaüksuse nimele: Sireli-1, Sireli-2 jne.  Unikaalaadressi mittenõudvatele hooneosadele ei pea koha-aadressi määrama, sama kehtib siis, kui hoones asub ainult üks unikaalaadressi nõudev hooneosa. Sellise hooneosa aadress koosneb hoone aadressist, millele ei ole vaja lisada korteri numbrit või muid hooneosa erilisandeid. Näiteks ei vaja eristamist ühepereelamus asuv eluruum ja selle koha-aadress vastab hoone koha-aadressile.  Juhul kui on tegemist ühel maaüksusel asuva mitme unikaalaadressi vajava hoonega, moodustub hooneosa lähiaadress maaüksuse nimest ning hoone ja hooneosade erilisanditest.   Näiteks Hooldekodu maaüksusel asuvate korterelamute Hooldekodu/1, Hooldekodu/2 ja Hooldekodu/3 . Hooneosade (korterite) lähiaadressid on vastavalt Hooldekodu/1-1, Hooldekodu/2-1 ja Hooldekodu/3-1.
6Ühel maaüksusel asuva ridaelamuboksi (samuti garaažiboksi) puhul võib boksi käsitleda hooneosana ja numbri eraldajana kasutada sidekriipsu nagu korteri puhul (vt peatükki „ Ridaelamud ja teised liithooned ”).  Hooneosale ei ole lubatud määrata ametlikuks aadressiks sõnalist nime, kasutada tuleb numbreid. Näiteks ei või määrata Roosi maaüksusel asuvale kortermaja korterile nimeks Okka (korteri keelatud lähiaadressi vorm oleks sel juhul Roosi-Okka ). Õige on määrata numberlisand, nt Roosi-5.   Koha-aadressidesse ei lisata sõnu krunt , nr , number jne. Näiteks kui ridagaraaž asub ühel maaüksusel, siis ei ole õige määrata boksi lähiaadressiks Kuuse tn 56 garaaž number 2 , vaid lubatud variant on Kuuse tn 56-2 .    Korterinumbrite ja teiste hooneosade numbrite määramine komplekshoones: 6Ühel maaüksusel asuva ridaelamuboksi (samuti garaažiboksi) puhul võib boksi käsitleda hooneosana ja numbri eraldajana kasutada sidekriipsu nagu korteri puhul (vt peatükki „ Ridaelamud ja teised liithooned ”).  Hooneosale ei ole lubatud määrata ametlikuks aadressiks sõnalist nime, kasutada tuleb numbreid. Näiteks ei või määrata Roosi maaüksusel asuvale kortermaja korterile nimeks Okka (korteri keelatud lähiaadressi vorm oleks sel juhul Roosi-Okka ). Õige on määrata numberlisand, nt Roosi-5.   Koha-aadressidesse ei lisata sõnu krunt , nr , number jne. Näiteks kui ridagaraaž asub ühel maaüksusel, siis ei ole õige määrata boksi lähiaadressiks Kuuse tn 56 garaaž number 2 , vaid lubatud variant on Kuuse tn 56-2 .    Korterinumbrite ja teiste hooneosade numbrite määramine komplekshoones: