AvalehtEelmineSisukordPrindi

42.7. Kergliiklusteed, jalgteed, kõnniteed

Kergliiklusteid (ka jalgteid ja kõnniteid) teenindavate katastriüksuste nimedes soovitame kasutada selle liikluspinna nime, mille ääres nad asuvad (näiteks Pika tänava äärse kõnnitee puhul Pikk tänav L7; Jaama tänava äärse kergliiklustee puhul Jaama tänav L4).

Kui riigimaanteede ääres olevate kergliiklusteede teenindamiseks vajalikud maatükid taotletakse või on munitsipaalomandis ja kergliiklustee registreeritakse teeregistris munitsipaalteena, siis on otstarbekas ka kergliiklusteele määrata kohanimi ja selle teenindamiseks vajalikud katastriüksused saavad oma nime määratud kohanime järgi. Liigisõnaks sobivad sellistel juhtudel tee, kergliiklustee, kergtee jmt. Kui aga riigimaantee ääres olev kergliiklustee ei kuulu munitsipaalomandisse, vaid jäetakse riigi omandisse, siis selle kergliiklustee teenindamiseks vajalikud katastriüksused saavad oma nime riigimaantee nime järgi.

Kergliiklusteedele eraldi kohanimesid üldjuhul määrata vaja ei ole. Enamasti kulgevad nad autoliikluseks mõeldud teede ääres ja seega võib neid lugeda põhitee osaks. Nende teenindamiseks vajalikud maaüksused soovitame nimetada vastava põhitee järgi, kuid nime võib määrata maaüksusel asuva kergliiklus- või jalgtee järgi, kui seda teed tuntakse mõne teise nime all (olenemata, kas nimi on ametlikult määratud või mitte). NT 22234 Vara-Kaitsemõisa tee ääres asuvat jalgteed teenindavale maaüksusele on määratud nimeks Varamõisa jalgtee. Unikaalsusnõude korral (tiheasustuses) tuleb lisada eristav lisand, nt Varamõisa jalgtee L1, Varamõisa jalgtee L2.

Kui kergliiklusteele on määratud põhiteest erinev kohanimi, siis peavad seda teenindavate katastriüksuste nimed sisaldama kergliiklustee kohanime täiskujul. Kui kergliiklustee asub hajaasustuses (unikaalaadressi nõuet ei ole), siis võivad kõikidel lõikudel olla ühesugused nimed, nt Luua jalgtee.

Kergliiklustee ehitamiseks teeäärsetest maaüksustest n-ö väljajagatavad maaüksused soovitame nimetada kohe põhitee järgi (või ka kergliiklustee enda nime järgi, mis peab sel juhul olema eelnevalt määratud). Näiteks Klooga maantee Uuspere juurdelõige ei ole sobiv nimi. Nimede määramisel ei ole soovitatav viidata maaüksustele, millest need tükikesed eraldatud on, sest ADS-i määruse § 15 lõike 1 kohaselt määratakse liikluspinna (ka tee) teenindamiseks moodustatavale maaüksusele (st transpordimaale) nimi, mis peab sisaldama liikluspinna (ka tee) kohanime täiskujul. Naaberüksuste nimed, millest tee üksus välja jagati, ei ole seejuures enam olulised (vt lisaks peatükki „Riigiteede laiendamisel tekkivad maaüksused”).

Mõned näited
Tallinn – Pärnu – Ikla tee äärde rajatavat kergliiklusteed teenindavate katastriüksuste nimed võivad olla järgmised:
4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee (nime ette võib olla lisatud teeregistri number)
Tallinn-Pärnu-Ikla tee
4 Tallinn-Pärnu-Ikla kergliiklustee
Tallinn-Pärnu-Ikla kergliiklustee

või unikaalsusnõude või eristamise vajaduse korral võib lisada eristava lisandi nime lõppu:
4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee L1
Tallinn-Pärnu-Ikla tee L1
4 Tallinn-Pärnu-Ikla kergliiklustee L5
Tallinn-Pärnu-Ikla kergliiklustee L5

SisukordPrindi