AvalehtEelmineSisukordPrindi

23.1. Kohanimede korrastamise töökäik

Kõik koha-aadressid tuginevad kohanimedele, seega on väga oluline korrastada esimeses järjekorras kohanimed ja nende ruumiline ulatus (kohanimeobjekti ruumikuju – võib käsitleda ka nime mõjualana). Aadressiandmete seisukohast oluliste kohanimede korrastamise etapid kohalikes omavalitsustes on järgmised:

 • kohanime nõudvate väikekohtade, liikluspindade ja maaüksuste väljaselgitamine;
 • nõuetele mittevastavate kohanimede väljaselgitamine;
 • sobivate nimede otsimine, tuginedes ajaloolistele ja kultuuriloolistele materjalidele ning paikkonna elanike arvamustele;
 • nimede ja nimeobjektide ruumikujude (nt liikluspinna ruumikuju kaart) nõuetega kooskõlla viimine koos vastavate haldusmenetlustoimingutega (sh avalikustamine);
 • väikekohtade, liikluspindade ja maaüksuste nimede määramine (õigusaktidega kehtestamine), vajaduse korral uute ruumikujude määramine;
 • ametlike kohanimede määramise õigusaktide esitamine kohanimeregistrile ja kohanimenõukogule koos kaardi või plaaniga. Juhul kui muutmist vajas ainult ruumikuju, siis sellekohane õigusakt koos kaardi või plaaniga.

Alljärgnevalt toome praktilise töökäigu näite, kuidas selgitada välja korrastamist vajavate aadressikohtade kohanimede ja nende ruumikujude loend.

 1. Teha kohanimeregistrist väljavõte kohanimede kohta (vt lisaks peatükki „Kohanimeregistrist väljavõtte tegemine”) ja kontrollida:
  • kas kohanime kohta on olemas kehtestamise õigusakt;
  • kas kohanimeobjekti kohta on registris olemas korrektne ruumikuju ja kas see tagab loogilise adresseerimise või on vaja seda muuta.
 2. Kasutada ADS-i menetlusrakendust ja võtta sealt väljavõte oma omavalitsuse aadressiobjektide kohta. Kontrollida ADS-i infosüsteemi poolt tuvastatud vigade infot.
 3. Kontrollida nummerdatud maaüksuste nimesid. Teha kindlaks, kas on vaja aadressikoht kehtestada. Üldiselt saame soovitada, et kui lähestikku asub juba vähemalt viis maaüksust, mida adresseeritakse nummerdamise abil, siis peaks kaaluma ka vastava kohanime kehtestamist kas liikluspinnale või väikekohale.
 4. Ajalooliste nimede uurimiseks saab kasutada Maa-ameti kodulehel olevat maksualuste maade nimekirja aastast 1938.
 5. Käia ADS-i menetlusrakenduse kaardil üle kogu omavalitsuse territoorium ja kontrollida visuaalselt, kas on tagatud kõigi maaüksuste ja hoonete loogiline ja nõuetele vastav adresseerimine (selgitades välja vajaduse uute liikluspindade ja väikekohtade kehtestamiseks või olemasolevate ruumikujude muutmiseks).
 6. Koostada muudatusvajaduste loend ja hakata selle põhjal tegutsema.

Eeltoodud tegevustes on Maa-amet igati abiks, samuti edastab Maa-amet omalt poolt leitud probleemide kohta omavalitsustele teavet. Samas ei tohi unustada, et omavalitsus vastutab kohanimede ja koha-aadresside nõuetele vastavuse eest oma haldusalas, ja Maa-amet saab olla üksnes abistaja ja nõustaja rollis.

SisukordPrindi