AvalehtEelmineSisukordPrindi

32. Unikaalaadress

Unikaalaadress on ruumiandmete seaduse § 43 lõike 1 kohaselt koha-aadress, mille tekstilis-numbriline kuju on samaliigiliste unikaalaadressi nõudvate aadressiobjektide seas ainulaadne. Mitmel sama liiki unikaalaadressi nõudval aadressiobjektil ei või olla sama koha-aadress.

Unikaalaadressi nõudvad aadressiobjektid on:

  1. elamud;
  2. eluruume sisaldavad hooned;
  3. juriidiliste isikute asukohahooned;
  4. hooned, milles asuvad universaalse postiteenuse osutamise juurdepääsupunktid, ning eelnimetatud hoonete osad;
  5. tiheasustuses või detailplaneeringu kohustusega alal (need on planeerimisseaduse § 3 lõike 2 tähenduses alad, kus hoonestus on või võib muutuda tihedaks ning territoorium on selgelt piiritletava kompaktse asustusega) asuvad maaüksused;
  6. maaüksused, mille koha-aadress sisaldab aadressikoha nime.

Unikaalaadressi nõudvate aadressiobjektide korral on lähiaadressi määramine kohustuslik. Seega ei või näiteks linnades jätta ühtegi katastriüksust ilma lähiaadressita. Kõik elamud ja teised loetelus toodud hooned peavad omama unikaalset koha-aadressi. Loomulikult võib omavalitsusel olla keerukas kindlaks teha, kas hoonet kasutab mõni ettevõte või elab seal keegi, kuid kui see fakt on omavalitsusele teada, siis peab ta tagama ka koha-aadressi unikaalsuse.

Soovitame omavalitsustel lähtuda põhimõttest, et pigem rohkem kui vähem unikaalseid koha-aadresse, sest lihtsam on koha-aadressid suurema korrastustöö käigus ühtse süsteemi järgi süsteemselt ära määrata (muuta) kui hakata hiljem erilahendusi välja mõtlema nendele objektidele, mis süsteemi ei sobitu. Näiteks kui numbrivahemikud ja tähtlisandid on juba kasutuses, siis neid enam ühtses süsteemis juurde anda ei saa.
Lisaks soovitame koha-aadresside erilisandeid jätta n-ö varuks. Kui on näha, et näiteks tihedamalt hoonestatud piirkonnas võib hiljem veel lisanumbreid vaja minna, siis on võimalik neid kasutusele võtta (vt lisaks peatükki "Nummerdamine").

Kui maaüksusel asuvad ainult unikaalaadressi mittenõudvad hooned või kui maaüksusel asub ainult üks unikaalaadressi nõudev hoone, siis moodustub kõikide sellel maaüksusel asuvate hoonete koha-aadress ainult vastava maaüksuse koha-aadressi struktuurielementidest ja sellele ei lisata erilisandeid. Näiteks kui maaüksusel asub üks elamu ja kolm kuuri, siis on kõigil neil hoonetel sama koha-aadress ja eristavaid numbreid lisada ei ole vaja.

SisukordPrindi